Algemene voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Voetbalschool On Tour

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande termen gebruikt tenzij anders vermeld.
Voetbalschool On Tour (VOT)
Gevestigd aan de Koeweide 46 in Westervoort.
Ingeschreven in het handelsregister met nummer 33954593. Hieronder vallen alle activiteiten van “Voetbalschool On Tour”

Lid
de natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Voetbalschool On Tour.

Lidmaatschap
het lidmaatschap dat het Lid recht geeft op basis van een bepaalde frequentie deel te nemen aan de sportactiviteiten waarvoor het Lid een abonnement of cursus heeft afgesloten bij Voetbalschool On Tour.

Inschrijfformulier
het formulier waarop de tussen Voetbalschool On Tour en het Lid gemaakte afspraken zijn vastgelegd.

Proeftraining
Eenmalige gratis training verzorgd door Voetbalschool On Tour

Keepersdag
Trainingsdag verzorgd door Voetbalschool On Tour

Keepersweekend
Trainingsweekend verzorgd door Voetbalschool On Tour

Seizoen
Het seizoen loopt van september tot en met juni

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende sportactiviteiten tussen VOT en het Lid.
2.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende sportactiviteiten tussen VOT en op alle uitzonderingen vernoemd in artikel 3.1

Artikel 3 – Lidmaatschap
3.1
Om deel te kunnen nemen aan de sportactiviteiten van de Voetbalschool On Tour dient men zich in te schrijven als Lid van VOT. Uitzonderingen hierop zijn:

a) Proeftraining
b) Keepersdagen
c) Keepersweekend
d) Keepersclinics

3.2
Na inschrijving middels het inschrijfformulier op de website van Voetbalschool On Tour wordt de ingeschrevene Lid van VOT. Het Lid verklaart zich akkoord met de inschrijving en regels zoals in deze Algemene Voorwaarden staan beschreven.
3.3
Op het inschrijfformulier worden naast de contactgegevens van het Lid (naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres bijzonderheden) vermeld:
– het soort lidmaatschap waarvoor het Lid een abonnement/cursus heeft afgesloten;

3.4
Inschrijving is alleen mogelijk via de website van Voetbalschool On Tour (voetbalschoolontour.nl)

3.5
Het lidmaatschap wordt door het Lid persoonlijk afgesloten en is niet overdraagbaar.

3.6
De abonnements en cursusvormen van VOT zijn gebaseerd op een wekelijkse cyclus. Indien er afwezigheid is door welke omstandigheid dan ook is het niet mogelijk om de lessen mee te nemen naar de daarop volgende weken en bestaat er geen recht op restitutie of
compensatie in welke vorm dan ook.

3.7
De kosten van de maandelijkse abonnemenst vorm bedraagt € 27,50
De kosten voor het 10 weken abonnement bedraagt € 160,00 inclusief shirt
De kosten voor het 25 weken abonnement bedraagt € 295 inclusief shirt

Artikel 4 – Betalingscondities
4.1
Door invulling van het inschrijfformulier machtigt het Lid VOT om bedragen van zijn rekening te incasseren betreffende het overeengekomen lidmaatschap en/of andere bedragen die het Lid aan VOT verschuldigd is. VOT kan tevens besluiten facturen te sturen.

4.2
Betaling van het lidmaatschapsgeld vindt (indien mogelijk) plaats door automatische incasso van de opgegeven rekeninghouder behorende bij het ingeschreven Lid. Tevens is het mogelijk betaling vooraf zelf uit te voeren. Of middels facturatie te voldoen. Dit geschied altijd vooraf.

4.3
De periodiek verschuldigde bedragen voor het lidmaatschap worden maandelijks vooraf geïncasseerd. Met uitzondering van de 10 en 25 weken cursus.

4.4
Indien het Lid voor de 15e van de maand lid wordt, is het Lid het lidmaatschapsgeld voor de volledige maand verschuldigd aan VOT. Indien het Lid na de 15e van de maand lid wordt, is het Lid de helft van het lidmaatschapsgeld verschuldigd aan VOT.

4.5
Contante betaling van lidmaatschapsgelden is toegestaan maar geniet niet de voorkeur.
Contante betalingen worden maandelijks vooraf geïncasseerd.

4.6
Bij niet of niet -tijdige betaling, hieronder mede begrepen het niet zorgdragen voor voldoende middelen om incasso mogelijk te maken, het opgeven van een onjuist bankrekeningnummer of het storneren van verschuldigde bedragen, is het Lid van rechtswege in verzuim. VOT behoudt zich het recht voor de vordering dan ter (gerechtelijke) incasso aan te bieden. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten worden op het Lid verhaald. Tevens wordt het recht voorbehouden om vanaf het moment dat het Lid in verzuim is de wettelijke rente in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag.

4.7
Restitutie van bedragen aan het Lid vindt naar keuze van VOT plaats per bank of per kas.

4.8
Het lidmaatschapsgeld is ook verschuldigd indien het Lid, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien het Lid hiertoe expliciet de toestemming van VOT heeft verkregen nadat het Lid hiertoe een schriftelijk verzoek heeft
ingediend bij VOT.

Artikel 5 – Duur, annulering en beëindiging
5.1
Het Lid gaat in beginsel een lidmaatschap aan bij VOT voor de duur van 10 weken, 25 weken of op maandelijkse basis.

5.2
De duur van de lessen van de cursussen bestaan per periode uit 10 of 25 lessen van ieder 75 minuten.

5.3
Het lidmaatschap op maandelijkse basis kan opgezegd worden tot 1 april voor de start van het nieuwe seizoen.

5.4
Het lidmaatschap op 10 of 25 wekelijkse basis dient schriftelijke te gescheiden.

5.4
Opzegging van het lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk te geschieden. Dit kan op een
van de volgende manieren:
– persoonlijk, door het invullen van het contactformulier via de website van VOT;
VOT is niet verantwoordelijk voor ontvangst van de opzegging. Om ontvangst van de opzegging te waarborgen wordt geadviseerd de bevestiging van de opzegging af te wachten welke binnen twee werkdagen zal worden verstrekt en bevestigd.

5.5
Tussentijdse opzegging door VOT met onmiddellijke ingang is mogelijk indien het Lid naar opvatting van VOT een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de huisregels heeft geschonden of schendt of onrechtmatig handelt jegens VOT of een van haar
medewerkers of leden. Eventueel vooruitbetaalde lidmaatschapsgelden die betrekking hebben op de periode na het eindigen van het lidmaatschap worden aan het Lid gerestitueerd na aftrek van de door VOT geleden schade.

5.6
Bij elke hernieuwde inschrijving na opzegging om wat voor reden dan ook is het lid administratiekosten verschuldigd.

Artikel 6 – Prijs en prijswijzigingen
6.1
VOT behoudt zich het recht voor haar prijzen jaarlijks aan te passen. Een wijziging van het lidmaatschapsgeld zal minimaal 4 weken voor het ingaan ervan worden aangekondigd.

6.2
Indien een prijsverhoging van het lidmaatschap plaatsvindt, dan heeft het Lid het recht om het lidmaatschap te beëindigen middels opzegging op de wijze als beschreven in artikel 5 (5.3, 5.4 en 4.5).

6.3
De mogelijkheid tot beëindiging op grond van 6.2 van dit artikel is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van btw.

6.4
Het lid traint in de door VOT verstrekte kleding (shirt). Beide worden jaarlijks in overleg met de ouders gekozen tijdens de ouderavond. De kleding wordt met korting aangeboden en zijn voor rekening van het lid.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en risico
7.1
Deelname aan de sportactiviteiten geschiedt op eigen risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door het Lid worden gedragen.

7.2
Het Lid is zich er van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van de sport risico’s met zich mee brengen en dat het Lid eventuele schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen rekening en risico is.
7.3
Het Lid is geheel en alleen aansprakelijk voor schade die het Lid door schuld of opzet (waaronder ook nalatigheid) toebrengt aan derden, aan de materialen van VOT of aan andere eigendommen en/of gebruiksvoorwerpen van VOT of van derden in de ruimste zin des woord.

7.4
VOT en/of haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van leden noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. Het lid zal VOT en/of haar medewerkers geheel en volledig vrijwaren voor alle
aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

7.5
Indien het Lid minderjarig is, is (zijn) de ouder(s), toeziend voogd of andere wettige vertegenwoordiger van het Lid aansprakelijk conform genoemde punten in artikel 7.

7.6
Indien VOT aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

7.7
VOT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat KOT is uitgegaan van door of namens het Lid verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.8
Indien VOT aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van VOT beperkt tot de periode waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en daarbij moet gelden dat het Lid, lid is van VOT.

7.9
De aansprakelijkheid van VOT is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in een voorkomend geval.

7.10
VOT is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

7.11
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt
om de gebrekkige prestatie van VOT aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan VOT toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover het Lid aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. VOT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.

7.12
VOT is niet aansprakelijk voor diefstal en eventueel zoekgeraakte kleding en kostbaarheden
binnen VOT.

7.13
Het Lid dient aanwijzingen van de medewerkers van VOT op te volgen. Het Lid mag geen gebruik maken van materieel waarmee hij/zij niet bekend is. Indien het Lid niet bekend is met één of meerdere apparaten of faciliteiten, dient het Lid dit aan een van de medewerkers
van VOT kenbaar te maken, zodat een medewerker van VOT uitleg kan geven. VOT is niet aansprakelijk voor eventuele blessures en/of letsel of andere schade ontstaan door oneigenlijk of onjuist gebruik van apparaten of faciliteiten of het niet of niet correct opvolgen van instructies.

Artikel 8 – Privacy
8.1
Het Lid is verplicht VOT de juiste adresgegevens te verstrekken en in voorkomende gevallen een medisch vragenformulier in te vullen. Wijzigingen ten aanzien van deze gegevens dient het Lid zo spoedig mogelijk per e-mail of schriftelijk aan VOT door te geven. Het Lid staat er jegens VOT voor in dat deze gegevens juist zijn.

8.2
VOT bewaart en verwerkt deze gegevens in overeenstemming met de Wet AVG.

Artikel 9 – Klachten en Huisregels
9.1
Het Lid dient klachten over VOT c.q. zijn lidmaatschap zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand nadat het Lid de gebreken heeft geconstateerd, te melden via de website van VOT. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele
bewijsmiddelen te zijn.

9.2
Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat het Lid zijn rechten ter zake verliest.

9.3
VOT beantwoordt de bij haar ingediende klachten zo snel mogelijk.

9.4
Het Lid heeft bij inschrijving een exemplaar van de algemene voorwaarden en huisregels van VOT gelezen en de inhoud daarvan geaccepteerd. Dit betekent dat het Lid op de hoogte is van de algemene voorwaarden en van de huisregels van VOT en te allen tijden in
overeenstemming hiermee dient te handelen. Deze algemene voorwaarden en huisregels van VOT staan tevens vermeld op de website van VOT.

Artikel 10 – Overige bepalingen
10.1
VOT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de aangeboden sportactiviteiten, de openingstijden, de huisregels en de algemene voorwaarden.

10.2
VOT behoudt zich het recht voor om gesloten te zijn op officiële en erkende gedenkdagen.
Tevens behoudt VOT zich het recht voor om in vakantieperiodes met aangepaste openingstijden en/of een aangepast rooster te werken. Deze omstandigheden geven het Lid geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook. Ook niet wanneer dit er toe zou leiden dat het Lid niet of in mindere mate deel kan nemen aan de sportactiviteit. Het aangepaste vakantierooster zal jaarlijks voor 1 april bekend worden gemaakt voor het nieuwe seizoen via de internetsite(s).

10.3
VOT behoudt zich het recht voor om geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel VOT te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door VOT te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook voor het Lid.

10.4
Bij langdurige afwezigheid van een instructeur van VOT zal VOT, geheel onverplicht, zo
spoedig mogelijk zorgdragen voor een normale voortgang van de lessen.

Artikel 11 – Rechtstoepassing
Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met TCT aangegaan, is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Huissen, januari 2019

Vrijblijvende offerte of meer informatie ontvangen?
Neem dan contact op met Voetbalschool On Tour